+49 (0) 160 3388333

Poszkodowany, jak choćby Polak lub jego reprezentant, może żądać rekompensaty w Niemczech za uszczerbek wynikły z ruchu pojazdu, którymi niegdyś opiekowało się ubezpieczenie OC. Procedura ta umożliwia bezpośredni kontakt z niemieckim ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia drogowego. Prawo niemieckie przewiduje kilka możliwości otrzymania odszkodowania. Są to między innymi pokrycie kosztów naprawy lub wyceny uszkodzonego pojazdu, rekompensata za utratę wartości auta, honorarium ekspertów MOTOEXPERT czy wydatki na prawną reprezentację. Dodatkowo, poszkodowani mogą ubiegać się o zwrot kosztów związanych z technicznym oględzinami, holowaniem czy wynajmem pojazdu zastępczego. Na liście dostępnych roszczeń nie zabrakło także innych form odszkodowań, takich jak wydatki powstałe na skutek zniszczonego mienia czy odsetki za zwłokę w regulowaniu kosztów wiążące się z wypadkiem.

Kluczowe zalety

  • Dochodzenie odszkodowania bezpośrednio od niemieckiego ubezpieczyciela sprawcy
  • Pełne rozliczenie kosztów naprawy pojazdu według wyceny MOTOEXPERT
  • Zwrot kosztów holowania i parkowania uszkodzonego pojazdu
  • Możliwość wynajęcia pojazdu zastępczego lub uzyskania odszkodowania za brak możliwości korzystania z pojazdu
  • Odzyskanie udziału własnego z polisy AC

Roszczenia po wypadku samochodowym w Niemczech

Osoby poszkodowane w wypadku samochodowym posiadają uprawnienia do otrzymania zwrotu kosztów związanych z naprawą uszkodzonego pojazdu. Mogą one wybrać naprawę w warsztacie zlokalizowanym w Polsce lub Niemczech. Kwota zwrotu sięga do 130% wartości pojazdu przed wypadkiem, zaś weryfikacja faktur odbywa się pod nadzorem rzeczoznawcy, jak np. ekspert z firmy MOTOEXPERT.

Koszty naprawy pojazdu uszkodzonego w wypadku

Alternatywnie, poszkodowani mogą starać się o zwrot kosztów opierając się na ocenie niemieckiego rzeczoznawcy samochodowego, np. MOTOEXPERT. Ta metoda zakłada obliczenia bazujące na kosztach nowych części oryginalnych i stawkach godzinowych dochodzących aż do 240 euro. Osoby poszkodowane mają także możliwość sprzedaży pojazdu bez naprawy i ubiegania się o zwrot kosztów netto lub samodzielnej naprawy pojazdu.

Zwrot kosztów naprawy według opinii MOTOEXPERT

W związku z wypadkami samochodowymi w Niemczech, opinie MOTOEXPERT odgrywają kluczową rolę. Obejmują one kalkulacje kosztów związanych z naprawą, uwzględniające stawki za godzinę pracy oraz wartości nowych części. Na tej podstawie poszkodowani mogą żądać zwrotu kosztów netto, decydując równocześnie o ewentualnej naprawie samochodu na własną rękę.

Prawo do swobodnego wyboru warsztatu naprawczego

Poszkodowani mają absolutne prawo wyboru zakładu naprawczego w lokalizacji swojego wyboru – czy to w Polsce, czy w Niemczech. Decyzje dotyczące metody i miejsca naprawy należą wyłącznie do nich.

Wycena wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej

W sytuacji szkody całkowitej, poszkodowani mają prawo do odszkodowania. Obejmuje ono wartość umożliwiającą zakup podobnego pojazdu w ich regionach. Ta suma musi pokryć koszt samochodu u dealera, z dwuletnią gwarancją. Wartość ta zależy od wielu czynników technicznych i rynkowych.

Do oceny wartości, ekspertom samochodowym z MOTOEXPERT zleca się opracowanie. Oni uwzględniają lokalne trendy rynkowe, co dodaje precyzji do szacunków.

Określanie wartości pojazdu przez MOTOEXPERT

Specjaliści od szacowania pojazdów z MOTOEXPERT wyróżniają się wiedzą o danym regionie. Niestety, rzeczoznawcy spoza tej firmy nie zawsze to uwzględniają. Dla obcokrajowców, jak Polacy, takie podejście oznacza niższą sumę odszkodowania. Ta kwota może nie wystarczyć na zakup równoważnego pojazdu.

Analiza ofert na lokalnym rynku samochodowym jest kluczowa. Dzięki niej można dokładniej ustalić wartość nadawaną odszkodowaniu.

Odszkodowanie za zmniejszenie wartości rynkowej auta

W lewiatanich zakresach niemieckiego prawa, istnieje prawo do odszkodowania. Dotyczy ono zmniejszonej wartości rynkowej auta na skutek wypadku. Nawet jeśli naprawa została wykonana idealnie, samochód powypadkowy (Unfallwagen) traci na atrakcyjności. Bywa to szczególnie prawdą dla pojazdów młodszych niż dekada, uprzednio nieużywanych w kolizjach.

SZKODA Z OC SPRAWCY NIEMCY MOTOEXPERT

Koszty opinii technicznej MOTOEXPERT

W Niemczech poszkodowani w wypadkach drogowych czerpią korzyści z wyboru niezależnego rzeczoznawcy samochodowego. O poziomie tego kosztu decyduje cesja wierzytelności, a sama płatność dokonywana jest przez ubezpieczyciela sprawcy, bez pośrednictwa poszkodowanego. MOTOEXPERT, znane stowarzyszenie, zaleca skorzystanie z usług eksperta z ich grona, ze względu na obiektywizm. Oszacowanie szkody na 750 euro lub wyższej uprawnia do żądania zwrotu wydatków związanych z usługami rzeczoznawcy.

Rozliczanie kosztów bezpośrednio z ubezpieczycielem

Praca niemieckich rzeczoznawców stawiana jest na pierwszym miejscu, a obawy dotyczące otrzymania płacy stanowią sfery ich działania. Dlatego preferują gotówkę od obcokrajowców, w tym Polaków, i często uprzedzają klientów o konieczności zlecenia przedpłaty. Z kolei eksperci z MOTOEXPERT akceptują warunki cesji wierzytelności i nie komplikują procesu, umożliwiając bezgotówkową płatność. Są zadowoleni z wynagrodzenia dostarczanego im przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy, które działa na rzecz osoby poszkodowanej.

Koszty obsługi prawnej przez adwokatów współpracujących z MOTOEXPERT

W Niemczech, koszty doradztwa prawnego są usuwane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy zdarzenia drogowego. Niemieccy Adwokaci znający język polski i działający z MOTOEXPERT różnią się podejściem. W przeciwieństwie do wielu innych w Niemczech, nie wymagają oni przedpłat od poszkodowanych z innych krajów.

Zwrot kosztów holowania i parkowania uszkodzonego pojazdu

W przypadku gdy pojazd ulega uszkodzeniu podczas wypadku lub kolizji na terenie Niemiec i staje się niezdolny do poruszania, zgodnie z przepisami, koszty związane z holowaniem pojazdu uszkodzonego obciążyć można na sprawcy szkody. Tę kwotę pokrywa sprawca za przewiezienie pojazdu do najbliższego serwisu mechanicznego lub parkingu. Innym faktem jest, iż odszkodowanie obejmuje koszty transportu samochodu z Niemiec do Polski, zwykle pokrywane w całości dla poszkodowanych, chyba że mówimy o zadziałaniu klauzuli uznającej uszkodzenie pojazdu za niemożliwe do naprawy (Totalschaden).

Wynajem pojazdu zastępczego lub odszkodowanie za brak możliwości korzystania z pojazdu

Osoba poszkodowana w wypadku drogowym w Niemczech ma możliwość skorzystania z usługi wynajmu samochodu zastępczego. Prawo to obejmuje okres naprawy uszkodzonego pojazdu. Można z niego skorzystać także w przypadku szkód całkowitych, podczas procesu zakupu nowego pojazdu. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa może zredukować wypłacane środki o maksymalnie 20%. Jest to forma rekompensaty za ewentualne korzyści finansowe związane z korzystaniem z własnego auta.

Alternatywnie, osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie za brak używania samochodu. Obejmuje to okres, w którym nie mogła korzystać z własnego pojazdu, także w przypadku własnej naprawy. Kwota ta jest uzależniona m.in. od klasy samochodu posiadanej przez poszkodowanego.

Rodzaj roszczenia Opis
Wynajem pojazdu zastępczego W takiej sytuacji, poszkodowany decyduje się na wynajem zastępczego podczas trwania naprawy lub w przypadku szkody całkowitej, aż do nabycia nowego pojazdu. Ubezpieczyciel pokrywa część kosztów do 20%, uznając to za rekompensatę dla korzyści z eksploatacji auta własnego.
Odszkodowanie za brak możliwości korzystania z pojazdu Stanowi to alternatywę dla wynajmu, gdzie poszkodowany otrzymuje środki za niemożność używania własnego auta, nawet przy samodzielnej naprawie. Wielkość odszkodowania jest ustalana zależnie od klasy samochodu, który posiadał poszkodowany.

Pozostałe roszczenia po wypadku w Niemczech

Osoby poszkodowane w wypadkach drogowych w Niemczech mają szersze prawa niż jedynie naprawa uszkodzonego pojazdu. Chociaż otrzymanie odszkodowania z polisy Autocasco (AC) często obejmuje poniesienie kosztów własnych, takich jak udział własny, istnieje możliwość ich zwrotu. Ten zwrot od ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub kolizji, którego środek ubezpieczeniowy jest w formie OC, stanowi ważne ułatwienie finansowe dla ofiar.

Zwrot udziału własnego z polisy AC

Jeżeli poszkodowany w wypadku otrzyma odszkodowanie z AC, które zawiera uprzednio zapłacony udział własny, może zwrócić się o rekompenzę do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia na terenie Niemiec. Procedura ta umożliwia odzyskanie funduszy potrąconych przez osobiste ubezpieczenie.

Koszty bezpośrednio związane z wypadkiem

Rekompensaty nie ograniczają się do naprawy uszkodzonego pojazdu. Poszkodowany może też liczyć na zwrot kosztów noclegów, biletów transportu, czy zlikwidowanych przedmiotów, w tym odzieży, zegarków, czy sprzętu elektronicznego. W przypadku, gdy naprawa tych rzeczy jest finansowo nieopłacalna lub niemożliwa, poszkodowany ma prawo otrzymać odzyskę ich wartości.

Firma MOTOEXPERT oferuje kompleksową obsługę w odzyskiwaniu wszystkich roszczeń. Zajmujemy się zarówno naprawą samochodów, jak i finansowym odszkodowaniem za wszystkie wydatki związane z wypadkami w Niemczech.

FAQ

Jakie rodzaje roszczeń przysługują poszkodowanemu po wypadku samochodowym lub kolizji drogowej na terenie Niemiec?

Po wypadku samochodowym w Niemczech, poszkodowany otrzymuje szereg roszczeń zgodnych z prawem niemieckim. Należą do nich m.in. koszty naprawy uszkodzenia pojazdu oraz wycena wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej. Dostępne są także odszkodowania za zmniejszoną wartość rynkową auta. MOTOEXPERT świadczy opinię techniczną na potrzeby procesu.Koszty adwokata, holowania i parkowania pojazdu powypadkowego są finansowane przez ubezpieczyciela sprawcy. Dodatkowo, poszkodowany może oczekiwać bezpieczeństwa finansowego, obejmującego m.in. zwrot udziału własnego z polisy AC i koszty bezpośrednio związane z wypadkiem.

Czy poszkodowany może otrzymać zwrot kosztów naprawy pojazdu powypadkowego według faktury polskiego lub niemieckiego warsztatu naprawczego?

Tak, dla pokrycia kosztów naprawy pojazdu, poszkodowany ma prawo do zwrotu według faktury z polskiego lub niemieckiego warsztatu. Ograniczenie kwotowe wynosi 130% wartości brutto pojazdu przed wypadkiem. Rzeczoznawca, na przykład z MOTOEXPERT, musi zweryfikować fakturę i opinię techniczną.Poszkodowany jest swobodny w wyborze warsztatu naprawczego, gdzie zostanie dokonana wycena. To prawo obowiązuje niezależnie od miejsca – Polski czy Niemiec.

Czy poszkodowany może żądać zwrotu kosztów naprawy pojazdu według opinii niemieckiego rzeczoznawcy samochodowego, np. z MOTOEXPERT?

Tak, jest możliwość alternatywnego dochodzenia zwrotu, bazując na opinii niemieckiego rzeczoznawcy, jak MOTOEXPERT. Opinia uwzględnia koszty części oraz prac do 240 euro za godzinę. Taki sposób wyceny uznaje się za obowiązujący.

Czy poszkodowany ma prawo do sprzedaży nienaprawionego pojazdu i żądania zwrotu kosztów naprawy netto?

Po wypadku, możliwe jest żądanie zwrotu kosztów naprawy netto. Odnosi się to do nienaprawionego pojazdu. Decyduje o tym ocena rzeczoznawcy z MOTOEXPERT. Takie uprawnienie przysługuje bez względu na rodzaj szkody. Nabywałoby ono wtedy szczególną ważność.

Jak ustalana jest wartość pojazdu w przypadku szkody całkowitej (Totalschaden)?

W przypadku szkody całkowitej, poszkodowany ma prawo do odszkodowania. Kwota ta pozwala na zakup takiego samego pojazdu w danym regionie. Decyduje o niej opinia rzeczoznawcy samochodowego z MOTOEXPERT.Wymaga to sprecyzowania wartości pojazdu, z uwzględnieniem rynku regionalnego.

Czy poszkodowany ma prawo do odszkodowania za zmniejszenie wartości rynkowej auta powypadkowego?

Niemieckie prawo przewiduje odszkodowanie za utratę wartości auta po wypadku. Obowiązuje ono pojazdy nie starsze niż 10 lat, które były w pełni sprawne przed zdarzeniem.

Kto ponosi koszty opinii technicznej MOTOEXPERT?

Koszt opinii technicznej (Schadengutachten) z MOTOEXPERT jest świadczony przez ubezpieczyciela sprawcy. Nie ciąży on na poszkodowanym.

Czy poszkodowany musi pokrywać koszty obsługi prawnej przez adwokatów współpracujących z MOTOEXPERT?

Nie, towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy pokrywa koszty doradztwa prawnego. Dotyczy to opłat za adwokatów z MOTOEXPERT w Niemczech.

Czy poszkodowanemu przysługują koszty holowania i parkowania uszkodzonego pojazdu?

Tak, jeżeli pojazd jest niezdatny do jazdy po zdarzeniu, pokrywa się koszty jego transportu. Zwykle są to wydatki na holowanie do warsztatu czy na parking.

Czy poszkodowany w wypadku drogowym w Niemczech może wynająć samochód zastępczy?

Tak, dla poszkodowanego istnieje możliwość korzystania ze środków transportu zastępczego. Wynajem auta pokrywa ubezpieczyciel sprawcy zniżając kwotę również o rekompensatę za oszczędności przez brak korzystania z własnego pojazdu.

Jakie inne roszczenia może zgłosić poszkodowany po wypadku w Niemczech?

Inne możliwe roszczenia to m.in. zwrot kosztów hotelu, transportu czy zniszczonych przedmiotów, jak odzież i elektronika. Są one często uwzględniane jako forma wsparcia po wypadku.

Linki do źródeł