+49 (0) 160 3388333

Zawarcie umowy leasingu na samochód nie jest skomplikowaną czynnością, jednak wiąże się ona z odpowiednim przygotowaniem się. Obie strony umowy powinny być zapoznane z samą treścią umowy leasingowej, ale co najważniejsze zapoznane również z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu. Stanowią one nowiem zapisy, które jasno określają zagadnienia zawarte stricte w umowie. Zazwyczaj OWUL stanowią załącznik do podpisanej umowy, dlatego też ważne jest to, żeby się z nimi dokładnie zapoznać i ewentualnie w przypadku wątpliwości, dopytać o niejasne kwestie. Wszystkie późniejsze spory pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą są rozstrzygane właśnie na podstawie Ogólnych Warunków Umowy Leasingu. Jakie najważniejsze kwestie zawiera OWUL?

  1. Przede wszystkim OWUL musi określać wysokość comiesięcznych rat leasingowych, w oparciu których została stworzona umowa leasingowa. Ważne jest to, aby informacja ta została zapisana konkretnie. Jeżeli istnieje sytuacja, iż raty są oparte o zmienną stopę procentową, powinno to zostać zapisane wprost, na jakiej zasadzie zostanie pobierana opłata. Należy również zwracać uwagę na potoczne i niejednoznaczne sformułowania dotyczące zasad zmiany naliczania rat leasingowych, ponieważ takie czynności powinny być jasno skonkretyzowane. Dzięki temu będzie strony umowy będą odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnymi niekorzystnymi zmiana na gorsze.
  2. Dodatkowo Ogólne Warunki Umowy Leasingowej powinny odnosić się co do Tabeli Opłat i Prowizji. W takowej tabeli określone są bowiem wszelkiego rodzaju koszty, jakimi może zostać obarczony leasingobiorca w określonych sytuacjach. Mowa tutaj głównie o skutkach niewywiązywania się z umowy leasingowej przez leasingobiorcę i kosztach związanych z obsługą postępowań przez to wszczętych. Każdy klient musi zostać poinformowany o opisywanej wyżej tabeli.
  3. Bardzo ważną kwestią zawartą w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingowej jest określenie jakie konsekwencje będą ponosiły jej strony w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy, wygaśnięcia jej bądź rozwiązania. Istotny jest fakt, iż jeżeli dojdzie to sytuacji, że umowa zostanie rozwiązana przez zaniedbania występujące ze strony leasingobiorcy, na przykład przez nieregularne opłacanie rat, to wyciągnę konsekwencje będą restrykcyjne. Inną sytuacją jest rozwiązanie umowy w przypadku zdarzeń niezależnych od leasingobiorcy. Wtedy firma leasingująca jest w stanie bardziej przychylnie potraktować swojego klienta i zaproponować zakończenie współpracy na korzystanych warunkach.
  4. Znaczącą kwestią zawartą w OWUL jest opisanie sytuacji, w których leasingodawca może nałożyć na leasingobiorcę Jasne jest to, że po podpisaniu umowy leasingowej użytkownik pojazdu jest zobowiązany względem użyczającego do spełnienia odpowiednich warunków wobec niego. W przypadku niewywiązywania się co do tego obowiązku, leasingodawca o jasno określonych w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingowej ma możliwość ukarania swojego klienta, nakazując zapłatę dodatkowych kosztów na jego rzecz.